Tingimused

 • Esimesel aastal hüvitatakse kliendile 50% raviarvest (kliendi omaosalus 50%).
 • Teisel kuni neljandal aastal hüvitatakse kliendile 75% arvest (kliendi omaosalus 25%).
 • Alates viiendast aastast hüvitatakse kliendile 90% arvest (kliendi omaosalus 10%).
 • Esimene liitumiskuu on omavastutusperiood.
 • Ravi hüvitatakse ainult arsti määramisel.
 • Hüvitise protsendi arvutamisel arvatakse esimesena maha Haigekassa poolt hüvitatavad summad. Kui isik on Haigekassa hüvitise juba ära kasutanud, arvutatakse protsent täissummast.
 • Teenuse võlglastele ravi ei hüvitata.
 • Lepingu minimaalne pikkus 1 aasta.
 • Omavastutusperiood 1 kuu.
 • Garantii alla kuulub üks inimene (v.a Peregarantii).
 • Peregarantii alla kuuluvad 2 täiskasvanut ja nende kõik lapsed.

Hambaravi garantii ei hüvita järgnevaid teenuseid:

 1. Hambavalgendus
 2. Hambakaunistused
 3. Lumineerid
 4. Muud hambaplaadid
 5. Ajutised proteesid
 6. Asjatu ravi (arsti määramisel )
 7. Haigekassa poolt hüvitatavad summad

1. MÕISTED
1.1 „Leping“ – kulude hüvitamise leping koos võimalike lisadega, mille alusel toimub kliendi lepingus määratletud tingimustel (edaspidi „garantiiobjekt“) võimalike kulude hüvitamine;
1.2 „VGÜ“ – Vastastikune Garantiiühistu, tulundusühistu (reg. kood 12606050; asukoht Riia mnt 41, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80019), mille eesmärk on oma klientidelt kogutavatest rahalistest vahenditest ja ühistu tuludest garantiikapitali moodustamine, mille arvelt hüvitatakse klientide kulud vastavalt ühistu põhikirja, eeskirjade ning juhtorganite otsustega sätestatud korrale ning kliendiga sõlmitud kokkulepetele;
1.3 „Klient“ – isik, kes on sõlminud lepingu;
1.4 „Omavastutus“ – lepingus määratud osa kahjust, mida VGÜ kliendile ei hüvita või mille võrra vähendatakse hüvitis väljamakset. Omavastutust kohaldatakse iga hüvitusjuhtumi korral;
1.5 „Hüvitusjuhtum“ – ootamatu ja ettenägematu juhtum/sündmus garantiiobjektiga, mille korral tekib VGÜ-l lepingu täitmise ja soodustatud isikule hüvitise maksmise kohustus;
1.6 „Risk“ – oht, mille realiseerumise tagajärjel toimub hüvitusjuhtum;
1.7 „Garantiitasu“ – kliendi poolt VGÜ-le maksmisele kuuluv tasu, mis koosneb garantiimaksest ja teenustasust;
1.8 „Garantiimakse“ – garantiitasu koosseisus olev tasu, millest moodustub kliendi garantiikapital;
1.9 „Teenustasu“ – kliendi poolt VGÜ-le makstav tasu lepingu alusel osutatavate teenuste eest, mida ei arvestata kliendi garantiikapitali hulka;
1.10 „Hüvitamise piirmäär“ – hüvitis väljamakse maksimaalne suurus;
1.11 „Hüvitis väljamakse“ – VGÜ poolt kliendile tehtav väljamakse hüvitusjuhtumi katmiseks, millest on maha arvatud omavastutus;
1.12 „Soodustatud isik“ – isik, kes on märgitud lepingule ning kellel on hüvitusjuhtumi toimumise korral õigus saada kulude hüvitamist vastavalt lepingule;
1.13 „Käendus“ – käendus kliendi ning Tartu Hoiu-laenuühistu (reg. kood 11319532, asukoht Raekoja plats 20, Tartu, 51004) vahel. Käendusega tagatakse VGÜ kohustusi Tartu Hoiu-laenuühistu ees, mis on võetud VGÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks olukorras, kus VGÜ enda vahendid on VGÜ kliendi(te) hüvitis väljamakse(te) tegemiseks ebapiisavad.

2. SOODUSTATUD ISIKU MÄÄRAMINE
2.1 Soodustatud isik määratakse ja soodustatud isikut muudetakse kliendi ja VGÜ kirjalikul kokkuleppel.
2.2 Pärast kliendi surma võivad kliendi pärijad soodustatud isikut muuta VGÜ nõusolekul.

3. KLIENDI GARANTIIKAPITAL, OSALUS VGÜ-S ja KÄENDUS
3.1 Kliendi garantiikapitali moodustamiseks teeb klient VGÜ garantiimakseid vastavalt maksegraafikus toodud maksetähtaegadele. Kliendi garantiikapitali moodustamise ja koosseisu üle peab jooksvat arvet VGÜ. Kliendi nõudmisel esitab VGÜ kliendile ülevaate tema garantiikapitali hetkeseisust.
3.2 Kliendi garantiikapital väheneb iga hüvitis väljamakse tegemise korral vastavalt selle hüvitis väljamakse suurusele.
3.3 Kliendil ei ole õigust kliendi garantiikapitali VGÜ-st välja võtta.
3.4 Kliendil on õigus kliendi garantiikapital täies mahus anda üle isikule, kes vastab VGÜ kliendiks saamise tingimustele, VGÜ vastava kirjaliku nõusoleku korral. Sellisel juhul lõppevad leping ning lepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused kliendi garantiikapitali üleandmisega.
3.5. VGÜ klient käendab VGÜ kohustusi Tartu Hoiu-laenuühistu ees, mis on võetud VGÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks olukorras, kus VGÜ enda vahendid on VGÜ kliendi(te) hüvitis väljamakse(te) tegemiseks ebapiisavad. Kliendi maksimumvastutus VGÜ kohustuse ees on hüvitamise piirmäära ulatus.

4. HÜVITUSJUHTUMI KORRAL TEGUTSEMINE
4.1 Klient peab juhtumist teavitama VGÜ-d viivitamata kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt. e-kiri).
4.2 Juhtumi korral on kliendil kohustus anda VGÜ-le õiget ja täielikku informatsiooni juhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute väljaselgitamiseks.
4.3 Klient kohustub esitama dokumente, kirjalikke seletusi, vastama suuliselt ja kirjalikult VGÜ esindaja küsimustele.

5. HÜVITIS VÄLJAMAKSE KOHUSTUSE TEKKIMINE
5.1 Hüvitusjuhtumi korral tekib kliendil vastavalt lepingus sätestatud tingimustele õigus nõuda VGÜ-lt hüvitis väljamakse tegemist lepingus märgitud hüvitise piirmäära ulatuses.
5.2 Hüvitise väljamakse tegemiseks  nõude tekkimisel peab klient VGÜ- le esitama:
5.2.1. Lepingu lisas toodud vormil avalduse hüvitis väljamakse tegemiseks, kus on muu hulgas märgitud taotletava hüvitisvälja-makse suurus;
5.2.2. koos p-s 5.2.1. toodud avaldusega kõik vajalikud andmed ja tõendid hüvitise suuruse tuvastamiseks, sh vajaliku dokumentatsiooni (sh arsti konsultatsiooni hinnangu), mis on VGÜ hinnangul vajalik kahju suuruse määratlemiseks;
5.3 VGÜ teeb hüvitis väljamakse 15 tööpäeva jooksul alates p-s 5.2 toodud dokumentide kättesaamisest kliendi poolt esitatud arveldusarvele, juhul kui ei esine p-s 6 toodud hüvitis väljamakse tegemisest keeldumise aluseid.
5.4 Kui kliendil on hüvitis väljamakse tegemise hetkel täitmata rahalisi kohustusi VGÜ ees, mis ei anna alust hüvitis väljamakse tegemisest keeldumiseks, võib VGÜ hüvitis väljamakset vähendada täitmata rahaliste kohustuste võrra ja lugeda kliendi ning VGÜ vastastikused nõuded tasaarveldatuks.
5.5 VGÜ-l on õigus hüvitis väljamakse tegemisel sellest kinni pidada jooksva perioodi lõpuni tasumisele kuuluvad garantiimaksed, sõltumata sellest, kas garantiimakse tasumise tähtpäev on saabunud. Eelnimetatud õigus kehtib ka juhul, kui hüvitis makstakse muule isikule kui kliendile.

6. KLIENDI KOHUSTUSED
Tingimused, mida klient peab täitma järgmisi nõudeid:
6.1.1. Klient peab kasutama üldtuntud suuhügieeni võtteid.
6.1.2. Ravi hüvitatakse ainult arsti määramisel (nt soodapesu kliendi soovil ilma tegeliku vajaduseta ei hüvitata).

7. HÜVITUSMÄÄRAD:
7.1. Esimesel aastal peale lepingu sõlmimist hüvitatakse kliendile 50% hambaravi arvest (kliendi omaosalus on 50%), kuid mitte rohkem kui aastane piirmäär.
7.2. Teisel kuni neljandal aastal hüvitatakse kliendile 75% hambaravi arvest (kliendi omaosalus on 25%) kuid mitte rohkem kui aastane piirmäär.
7.3. Alates viiendast aastast hüvitatakse kliendile 90% hambaravi arvest (kliendi omaosalus on 10%) kuid mitte rohkem kui aastane piirmäär.

8. HÜVITIS VÄLJAMAKSE TEGEMISEST KEELDUMISE ALUSED
VGÜ-l on õigus keelduda hüvitis väljamakse tegemisest ja muul viisil varalise kahju hüvitamisest, kui:
8.1 Klient on hüvitis väljamakse avalduse esitamise päeva seisuga garantiimakse või teenustasu tasumisega olnud viivituses 30 päeva või rohkem. Käesolevat hüvitis väljamakse tegemisest keeldumise alust ei rakendata, kui VGÜ ja klient on kliendi makseraskuste korral kirjalikult kokku leppinud kliendile maksepuhkuse võimaldamises.
8.2 Klient ei esita p-s 5.2 nimetatud dokumente p-s 5 toodud tähtaja jooksul.
8.3 Kliendi p-i 5.2.2 alusel esitatud dokumendid ei ole VGÜ hinnangul kahju suuruse määratlemiseks piisavad.
8.4 Kui lepingu rikkumine saab VGÜ-le teatavaks pärast hüvitise maksmist, on VGÜ-l õigus makstud hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, vastavalt sellele, kas VGÜ oleks lepingu rikkumisest teades hüvitise maksmisest keeldunud või hüvitist vähendanud.
8.5 Kui klient on rikkunud lepingust tulenevat kohustust (sealhulgas täiendavaid tõendite esitamise kohustust), on VGÜ-l õigus hüvitise maksmisest keelduda või hüvitist vähendada, kui rikkumine omas mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele.
8.6 Klient või soodustatud isik põhjustas juhtumi saabumise tahtlikult.
8.7 Kahju on hüvitanud muu isik.
8.8 Lisaks ei kuulu hüvitamisele kahju ja kulud, mille otsene või kaudne põhjus on:
8.8.1. sõda, kodusõda, invasioon, rahvarahutus, riigipööre, streik, erakorraline seisukord, terrorism, sundvõõrandamine;
8.8.2. keemilise, bioloogilise, biokeemilise või elektromagnetilise relva kasutamine;
8.8.3. tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle väljumine kontrolli alt;
8.8.4 radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine;
8.8.5. lõhkamis- või kaevandustööd;
8.8.6. maavärin, maapinna liikumine või maalihe;

9. KLIENDI TEAVITAMISKOHUSTUS
Klient on kohustatud VGÜ-le viimase nõudmisel edastama informatsiooni:
kliendi kontaktandmete (sh telefon, aadress, e-maili aadress) ja arveldusarve muudatuste kohta.
Klient peab VGÜ-le esitama ka muud informatsiooni, mis on vajalik käesoleva lepingu alusel VGÜ-l tekkivate kohustuste täitmise kindlaksmääramiseks.

10. ARVELDUSTE KORD
10.1 Garantiitasu (sh garantiimakse ja teenustasu) maksmine toimub vastavalt maksegraafikule ja VGÜ esitatavate arvete alusel.
10.2 Arve mitteesitamine ei vabasta klienti garantiitasu (sh garantiimakse ja teenustasu) maksmisest.
10.3 Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral kohustub klient tasuma VGÜ-le viivist 0.5% päevas võlgnetavalt summalt kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.

11. RISKI SUURENEMINE
11.1 Klient peab lepingu riski suurenemisest (sh.suurendamisest) viivitamata VGÜ-le kirjalikult teatama, sealhulgas ka juhul, kui riski suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kliendi riski.
11.2 Kui klient ei ole riski suurenemisest teatamise kohustust täitnud, võib VGÜ vabaneda lepingu järgsete kohustuse täitmisest.

12. KONFIDENTSIAALSUS
Lepingut, selle tingimusi ning lepingu täitmise käigus saadavat informatsiooni teise poole või lepingu sisu kohta hoiavad pooled konfidentsiaalsena. Sellise informatsiooni avaldamine toimub ainult poolte kirjalikul kokkuleppel.

13. LEPINGU MUUTMINE
Lepingut võib muuta üksnes poolte vahelise kirjaliku kokkuleppega.

14. NÕUETE AEGUMINE
Lepingust tulenevate kliendi nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat.

15. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
15.1 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigussüsteemi.
15.2 Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

16. TEATE SAATMINE
Lepingu kohaselt pooltele edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis. Teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks või teatavaks tehtuks, kui need on edastatud käsiposti, tähitud kirjaga lepingus toodud aadressil, faksi või e-kirja teel.

17. LEPINGU KEHTIVUS
17.1 Leping on sõlmitud tähtajatuna või tähtajaliselt.
17.2 Poolte lepingust tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle ja on siduvad poolte õigusjärglastele.

18. LÕPPSÄTTED
18.1 Leping on allkirjastatud:
a) omakäeliselt kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb
VGÜ-le ja teine kliendile või
b) digitaalselt,
18.2 Kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eesti Vabariigi õigusega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust ning lepingut tõlgendatakse selliselt, et see jääb võimalikult suures ulatuses kehtima.

1. MÕISTED
1.1 „Leping“ – kulude hüvitamise leping koos võimalike lisadega, mille alusel toimub Liikme Lepingus määratletud vara (edaspidi „Garantiiobjekt“) võimalike kahjude hüvitamine;
1.2 „VGÜ“ – Vastastikune Garantiiühistu, tulundusühistu (reg. kood 12606050; asukoht Riia mnt 41, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80019), mille eesmärk on oma liikmetelt kogutavatest rahalistest vahenditest ja ühistu tuludest garantiikapitali moodustamine, mille arvelt hüvitada liikmete varaga toimunud kahjud vastavalt ühistu põhikirja, eeskirjade ning juhtorganite otsustega sätestatud korrale;
1.3 „Liige“ – isik, kes on ühtlasi nii Tartu Hoiu-laenuühistu (reg. kood 11319532, asukoht Raekoja plats 20, Tartu, 51004) kui ka VGÜ liige;
1.4 „Omavastutus“ – Lepingus määratud osa kahjust, mida VGÜ Liikmele ei hüvita või mille võrra vähendatakse Hüvitisväljamakset. Omavastutust kohaldatakse iga Hüvitusjuhtumi korral;
1.5 „Hüvitusjuhtum“ – ootamatu ja ettenägematu juhtum/sündmus Garantiiobjektiga, mille korral tekib VGÜ-l Lepingu täitmise ja Liikmele hüvitise maksmise kohustus;
1.6 „Risk“ – oht, mille realiseerumise tagajärjel toimub Hüvitusjuhtum;
1.7 „Liikme garantiikapital“ – Liikme isikuga seotud nõue VGÜ vastu, mis moodustub Liikmelt VGÜ-le tehtud Garantiimaksetest ja mille arvelt teostab VGÜ Hüvitisväljamakseid vastavalt Lepingus toodule;
1.8 „Garantiitasu“ – Liikme poolt VGÜ-le maksmisele kuuluv tasu, mis koosneb Garantiimaksest ja Teenustasust;
1.9 „Garantiimakse“ – Garantiitasu koosseisus olev tasu, millest moodustub Liikme garantiikapital;
1.10 „Teenustasu“ – Liikme poolt VGÜ-le makstav tasu Liikmele Lepingu alusel osutatavate teenuste eest, mida ei arvestata Liikme garantiikapitali hulka;
1.11 „Hüvitamise piirmäär“ – Hüvitisväljamakse maksimaalne suurus;
1.12 „Hüvitisväljamakse“ – VGÜ poolt Liikmele tehtav väljamakse Hüvitusjuhtumi katmiseks, millest on maha arvatud Omavastutus;
1.13 „Soodustatud isik“ – isik, kes on märgitud Lepingule ning kellel on Hüvitusjuhtumi toimumise korral õigus saada kulude hüvitamist vastavalt Lepingule;
1.14 „Käendus“ – käendus Liikme ning Tartu Hoiu-laenuühistu (reg. kood 11319532, asukoht Raekoja plats 20, Tartu, 51004) vahel. Käendusega tagatakse VGÜ kohustusi Tartu Hoiu-laenuühistu ees, mis on võetud VGÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks olukorras, kus VGÜ enda vahendid on VGÜ liikme(te) hüvitisväljamakse(te) tegemiseks ebapiisavad.

2. SOODUSTATUD ISIKU MÄÄRAMINE
2.1 Soodustatud isik määratakse ja Soodustatud isikut muudetatakse Liikme ja VGÜ kirjalikul kokkuleppel.
2.2 Pärast Liikme surma võivad Liikme pärijad Soodustatud isikut muuta VGÜ nõusolekul.

3. LIIKME GARANTIIKAPITAL, OSALUS VGÜ-S ja KÄENDUS
3.1 Liikme garantiikapitali moodustamiseks teeb Liige VGÜ Garantiimakseid vastavalt Maksegraafikus toodud maksetähtaegadele. Liikme garantiikapitali moodustamise ja koosseisu üle peab jooksvat arvet VGÜ. Liikme nõudmisel esitab VGÜ Liikmele ülevaate Liikme garantiikapitali hetkeseisust.
3.2 Liikme garantiikapital väheneb iga Hüvitisväljamakse tegemise korral vastavalt selle Hüvitisväljamakse suurusele.
3.3 Liikmel ei ole õigust Liikme garantiikapitali VGÜ-st välja võtta.
3.4 Liikmel on õigus Liikme garantiikapital täies mahus anda üle isikule, kes vastab VGÜ liikmeks saamise tingimustele, VGÜ vastava kirjaliku nõusoleku korral. Sellisel juhul lõppevad Leping ning Lepingust tulenevad Poolte õigused ja kohustused Liikme garantiikapitali üleandmisega.
3.5. VGÜ liige käendab VGÜ kohustusi Tartu Hoiu-laenuühistu ees, mis on võetud VGÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks olukorras, kus VGÜ enda vahendid on VGÜ liikme(te) hüvitisväljamakse(te) tegemiseks ebapiisavad. Liige maksimumvastutus VGÜ kohustuse ees on hüvitamise piirmäära ulatus.

4. HÜVITUSJUHTUMI KORRAL TEGUTSEMINE
4.1 Liige peab juhtumist teavitama VGÜ-d viivitamata kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt. e-kiri).
4.2 Juhtumi korral on Liikmel kohustus anda VGÜ-le õiget ja täielikku informatsiooni juhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute väljaselgitamiseks.
4.6 Liige kohustub esitama dokumente, kirjalikke seletusi, vastama suuliselt ja kirjalikult VGÜ esindaja küsimustele.

5. HÜVITISVÄLJAMAKSE KOHUSTUSE TEKKIMINE
5.1 Hüvitusjuhtumi korral tekib Liikmel vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele õigus nõuda VGÜ-lt Hüvitisväljamakse tegemist Lepingus märgitud Hüvitise piirmäära ulatuses.
5.2 Hüvitisväljamakse tegemise nõude tekkimiseks peab Liige VGÜ-le esitama:
5.2.1. Lepingu lisas toodud vormil avalduse Hüvitisväljamakse tegemiseks, kus on muu hulgas märgitud taotletava Hüvitisvälja-makse suurus;
5.2.2. koos p-s 5.2.1. toodud avaldusega kõik vajalikud andmed ja tõendid Hüvitise suuruse tuvastamiseks, sh
a) vajaliku dokumentatsiooni (sh arsti konsultatsiooni hinnangu), mis on VGÜ hinnangul vajalik kahju suuruse määratlemiseks;
5.3 VGÜ teeb Hüvitisväljamakse 15 tööpäeva jooksul alates p-s 5.2 toodud dokumentide kättesaamisest Liikme poolt esitatud arveldusarvele, juhul kui ei esine p-s 6 toodud Hüvitisväljamakse tegemisest keeldumise aluseid.
5.4 Kui Liikmel on Hüvitisväljamakse tegemise hetkel täitmata rahalisi kohustusi VGÜ ees, mis ei anna alust Hüvitisväljamakse tegemisest keeldumiseks, võib VGÜ Hüvitisväljamakset vähendada täitmata rahaliste kohustuste võrra ja lugeda Liikme ja VGÜ vastastikused nõuded tasaarveldatuks.
5.5 Varalise kahju hüvitamine võib toimuda ka kahjustatud vara või vara osa taastamise teel, kahjustatud vara või vara osa asendamise teel teise samaotstarbelise, samaväärse ja samasse hinnaklassi kuuluva vara või vara osaga kirjaliku kokkuleppe alusel Liikme ja VGÜ vahel. Sellises vormis kahju hüvitamisel lähtutakse Hüvitisväljamakse tegemise tingimustest.
5.6 VGÜ-l on õigus Hüvitisväljamakse tegemisel sellest kinni pidada jooksva perioodi lõpuni tasumisele kuuluvad Garantiimaksed, sõltumata sellest, kas Garantiimakse tasumise tähtpäev on saabunud. Eelnimetatud õigus kehtib ka juhul, kui hüvitis makstakse muule isikule kui Liikmele.

6. HÜVITISVÄLJAMAKSE TEGEMISEST KEELDUMISE ALUSED
VGÜ-l on õigus keelduda Hüvitisväljamakse tegemisest ja muul viisil varalise kahju hüvitamisest, kui:
6.1 Liige on Hüvitisväljamakse avalduse esitamise päeva seisuga Garantiimakse või Teenustasu tasumisega olnud viivituses 30 päeva või rohkem. Käesolevat Hüvitisväljamakse tegemisest keeldumise alust ei rakendata, kui VGÜ ja Liige on Liikme makseraskuste korral kirjalikult kokku leppinud Liikmele maksepuhkuse võimaldamises.
6.3 Liige ei esita p-s 7.2 nimetatud dokumente p-s 5 toodud tähtaja jooksul.
6.4 Liikme p-i 7.2.2 alusel esitatud dokumendid ei ole VGÜ hinnangul kahju suuruse määratlemiseks piisavad.
6.5 Kui Lepingu rikkumine saab VGÜ-le teatavaks pärast hüvitise maksmist, on VGÜ-l õigus makstud hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, vastavalt sellele, kas VGÜ oleks Lepingu rikkumisest teades hüvitise maksmisest keeldunud või hüvitist vähendanud.
6.6 Kui Liige on rikkunud Lepingust tulenevat kohustust (sealhulgas täiendavaid tõendite esitamise kohustust), on VGÜ-l õigus hüvitise maksmisest keelduda või hüvitist vähendada, kui rikkumine omas mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele.
6.7 Liige või Soodustatud isik põhjustas juhtumi saabumise tahtlikult.
6.8 Kahju on hüvitanud muu isik.
6.9 Lisaks ei kuulu hüvitamisele kahju ja kulud, mille otsene või kaudne põhjus on:
6.9.1. sõda, kodusõda, invasioon, rahvarahutus, riigipööre, streik, erakorraline seisukord, terrorism, sundvõõrandamine;
6.9.2. keemilise, bioloogilise, biokeemilise või elektromagnetilise relva kasutamine;
6.9.3. tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle väljumine kontrolli alt;
6.9.4 radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine;
6.9.5. lõhkamis- või kaevandustööd;
6.9.6. maavärin, maapinna liikumine või maalihe;

7. LIIKME TEAVITAMISKOHUSTUS
Liige on kohustatud VGÜ-le viimase nõudmisel edastama informatsiooni:
Liikme kontaktandmete (sh telefon, aadress, e-maili aadress) ja arveldusarve muudatuste kohta.
Liige peab VGÜ-le esitama ka muud informatsiooni, mis on vajalik käesoleva Lepingu alusel VGÜ-l tekkivate kohustuste täitmise kindlaksmääramiseks.

8. LIIKME KOHUSTUSED Tingimused, mida LIIGE peab täitma:
8.1. Klient peab kasutama üldtuntud suuhügieeni võtteid.
8.2. Ravi hüvitatakse ainult arsti määramisel (nt soodapesu kliendi soovil ilma tegeliku vajaduseta ei hüvitata).

9. HÜVITUSMÄÄRAD:
9.1. Esimesel aastal peale lepingu sõlmimist hüvitatakse kliendile 50% hambaravi arvest (kliendi omaosalus on 50%), kuid mitte rohkem kui aastane piirmäär.
9.2. Teisel kuni neljandal aastal hüvitatakse kliendile 75% hambaravi arvest (kliendi omaosalus on 25%) kuid mitte rohkem kui aastane piirmäär.
9.3 Alates viiendast aastast hüvitatakse kliendile 90% hambaravi arvest (kliendi omaosalus on 10%) kuid mitte rohkem kui aastane piirmäär.

10. ARVELDUSTE KORD
10.1 Garantiitasu (sh Garantiimakse ja Teenustasu) maksmine toimub vastavalt Lepingu Lisas toodud Maksegraafikule ja VGÜ esitatavate arvete alusel.
10.2 Arve mitteesitamine ei vabasta Liiget Garantiitasu (sh Garantiimakse ja Teenustasu) maksmisest.
10.3 Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral kohustub Liige tasuma VGÜ-le viivist 0.5% päevas võlgnetavalt summalt kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.

11. RISKI SUURENEMINE
11.1 Liige peab Lepingu riski suurenemisest (sh.suurendamisest) viivitamata VGÜ-le kirjalikult teatama, sealhulgas ka juhul, kui riski suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle Liikme riski.
11.2 Kui Liige ei ole riski suurenemisest teatamise kohustust täitnud, võib VGÜ vabaneda Lepingu järgsete kohustuse täitmisest.

12. KONFIDENTSIAALSUS
Lepingut, selle tingimusi ning Lepingu täitmise käigus saadavat informatsiooni teise Poole või Lepingu sisu kohta hoiavad Pooled konfidentsiaalsena. Sellise informatsiooni avaldamine toimub ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel.

13. LEPINGU MUUTMINE
Lepingut võib muuta üksnes Poolte vahelise kirjaliku kokkuleppega.

14. NÕUETE AEGUMINE
Lepingust tulenevate Liikme nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat.

15. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
15.1 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
15.2 Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

16. TEATE SAATMINE
Lepingu kohaselt Pooltele edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis. Teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks või teatavaks tehtuks, kui need on edastatud käsiposti, tähitud kirjaga Lepingus toodud aadressil, faksi või e-kirja teel.

17. LEPINGU KEHTIVUS
17.1 Leping on sõlmitud tähtajatuna või tähtajaliselt.
17.2 Poolte Lepingust tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle ja on siduvad Poolte õigusjärglastele.

18. LÕPPSÄTTED
18.1 Leping on allkirjastatud:
a) omakäeliselt kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb VGÜ-le ja teine Liikmele, või
b) digitaalselt,
18.2 Kui Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eesti Vabariigi õigusega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust ning Lepingut tõlgendatakse selliselt, et see jääb võimalikult suures ulatuses kehtima.

 

Isikuandmete töötlemine.

Veebilehe Hambaravigarantii.ee isikuandmete vastutav töötleja on Vastastikune Garantiiühistu (registrikood: 12606050) asukohaga Pärnumaa, Pärnu, Pärnu linn, Riia mnt 41, 80019, tel:  +372 5560 3663 ja e-kiri: info@hambaravigarantii.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Ainult lepingu sõlmimiseks vajalikku infot.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse garantiilepingu vormistamiseks.

Õiguslik alus.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse. 

Isikuandmed edastatakse VGÜ garantiispetsialistile.

Turvalisus ja andmetele ligipääs.

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on VGÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada kliendile teenust. VGÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine VGÜ volitatud töötlejatele toimub VGÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine.

Isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada võttes ühendust VGÜ esindajaga.

Nõusoleku tagasivõtmine. 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@hambaravigarantii.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).